راهنمــای بین‌المللـی برنامه‌ریزی شهــری و سرزمینـی

روند شهرنشینی بسیار سریع است و تا سال 2050 میالدی، از هر ده نفر، هفت نفر در شهرها زندگی خواهند کرد. بر این اساس تاکید بر ضرورت برنامهریزی امری اجتناب ناپذیر است. سیاستها، برنامه ها و طرح های نامناسب، به توزیع فضایی نامطلوب مردم و فعالیتهای آنها منجر شده و در نتیجه گسترش محلههای فقیرنشین، تراکم نامناسب، دسترسی ضعیف به خدمات پایهای، تخریب محیط زیست، و نابرابری اجتماعی و تبعیض را در پی خواهد داشت. راهنمای بین المللی برنامهریزی شهری و سرزمینی هم به عنوان یک منبع الهام بخش و همچون یک قطب نما، مسیر را در هنگام بررسی سازوکارهای برنامهریزی شهری و منطقهای، برای تصمیمگیران و شهرسازان روشن میکند.

From Agropolis to Ecopolis – heading towards regenerative cities - Stefan Schurig, World Future Council

In this lecture, Stefan Schurig (World Future Council) talks about the vision of regenerative cities as the greening of the urban environment and the protection of nature from urban expansion, and above all else, about the greening of urban systems of production, consumption and construction. Schurig proposes necessities to transform cities into 'regenerative' systems.