Download
Building Bridges through Parti
Share
Number of pages
77
Publication date
2006
Publisher
UN-Habitat

Building Bridges through Participatory Planning - Part 2 (Lithuanian)

I dalyje iðdëstëme pilietinio planavimo sàvokas ir metodikà, o taip pat ðiek tiek istorijos. II dalásudaro du komponentai. I komponentas apraðo kelias treiningo idëjas ir pratimus, jeigu jûs norësite pravesti daugiau tradiciná mokymà. Pavyzdþiui, jûs galite norëti pravesti trumpà ávadiná seminarà vietos valdþios atstovams ir bendruomenës lyderiams apie pilietiná planavimà.

Arba instruktuoti treinerius ir koordinatorius kaip naudoti medþiagà pilietinio planavimo proceso kûrimui ir pravedimui, kai vietos lyderiai suburia komandà. Tuomet komandos galëtø arba sukurti bendruomenës ilgalaiká strateginá planà arba operatyviniø veiksmø planà greitam problemos iðsprendimui. Daugelis II komponento árankiø naudingos ir treiningo vedimui.