Download
Building Bridges through Parti
Share
Number of pages
128
Publication date
2006
Publisher
UN-Habitat

Building Bridges through Participatory Planning - Part 1 (Lithuanian)

Ðios medþiagos paruoðimas turi atskirà istorijà. Verta paskirti ðiek tiek laiko ir ja pasidalinti. Kaip paþymëta ávadiniame þodyje, ðis projektas buvo inicijuotas dviejuose dideliuose pasaulio regionuose – Centrinëje ir Rytø Europoje bei Afrikoje á pietus nuo Sacharos.

Taèiau pastangos paruoðti ir iðplatinti vartotojui patogià naudoti treiningo medþiagà buvo pradëtos daug metø anksèiau su Jungtiniø Tautø Gyvenvieèiø centro (UNCHS, Habitat) ásipareigojimu pateikti treiningo medþiagà besivystanèiø ðaliø vietos valdþios pareigûnams.