Vietnam Housing Sector (Vietnamese)Trong thập kỷ qua, Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực nhà ở đô thị. Số đơn vị nhà ở tại thành thị tăng từ 4,0 triệu năm 1999 đến 6,8 triệu năm 2009. Các mô hình nhà ở hiện đại đã được áp dụng phổ biến trên thị trường, đặc biệt là với chung cư cao tầng cho nhiều gia đình. Một mô hình nhà ở tương đối mới và đa dạng đã xuất hiện, tạo tiền đề cho việc cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở.

Không gian nhà ở cũng được cải thiện đáng kể, diện tích nhà ở bình quân trên cả nước tăng từ 7,0 m2/ người năm 1999 tới 16,7 m2 năm 2009. Các nhóm xã hội như sinh viên, công nhân khu công nghiệp, người thu nhập thấp ở đô thị đã bắt đầu được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ nhà ở. Khu vực tư nhân đã phát triển đáng kể, tạo ra sức bật trong thị trường nhà ở nói riêng và thị trường bất động sản nói chung. Thị trường bất động sản đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng GDP của cả nước. 

Cũng có sẵn trong English.