Download
State-of-Afghan-Cities-2015-Da
Share
Publication date
2015

State of Afghan Cities report 2015 (Volume-I Dari)

آینده افغانستان با زندگی شهری گره خورده، انتظارمیرود تا طی 15 سال آینده جمعیت شهرهای افغانستان دوچند گردد و درسال 2060 این جمعیت به 50 فیصد زندگی شهری تبدیل شود. اسکان شهری میتواند منبع انکشاف باشد، که نه تنها به سادگی مشکلی است که باید حل وفصل شود. تبدیل اجتناب ناپذیر اسکان شهری فرصت ها و چالشهایی داده شده را درشکل فعلی و ساختارشهرهای عمده، ارایه مینماید.

پروگرام متذکره تحت رهبری وزارت امور شهرسازی، اداره مستقل ارگانهای محلی و شاروالی کابل، به کمک تخنیکی که توسط موسسه دفتر ملل متحد- هبیتات، تطبیق گردیده است. کمیته مشورتی شامل بر سهمداران کلیدی: وزارت امور شهرسازی، اداره مستقل ارگانهای محلی، احصاییه مرکزی، شاروالی کابل، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، NEPA، AUWSSC, DCDA و نهاد های خواهر ملل متحد )مثاً UNFPA, UN-WOMEN, UNEP ( و جامعه مدنی )مثاً AWN, AREU, AKN ( و کارشناسان پیشتاز، پیش میرود که به شکل منظم با یکدیگر ملاقات کرده و طرح همه جانبه پروگرام