Quan Nam VTĐịnh hướng Phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Chương trình Định cư Con người Liên Hiệp Quốc (UN-Habitat) và chính quyền tỉnh Quảng Nam, nhằm đưa ra tầm nhìn rõ ràng cho chính quyền địa phương và người dân, cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở mô hình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kinh nghiệm thực hiện chiến lược phát triển đô thị của nhiều thành phố trên thế giới, Định hướng Phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Quảng Nam dựa trên ba trụ cột chính:

(a) huy động tối đa ý kiến đóng góp và sự ủng hộ rộng rãi của các bên

(b) căn cứ điều kiện thực tế và các cơ hội

(c) dựa trên các sáng kiến của địa phương.

  Cũng có sẵn trong English.