Download
Building Bridges through Parti
Share
Number of pages
223
Publication date
2006
Publisher
UN-Habitat

Building Bridges through Participatory Planning - Serbian

Ova serija priruènika za treninge vremenski odgovara uspotavljanju Globalne kampanje urbanog rukovoðenja Centra ujedinjenih nacija za ljudska naselja (HABITAT). Tema “ukljuèenosti, koja reflektuje viziju i strategiju Kampanje, nalazi se u osnovi tema i strategija uèenja, koje pokriva ovaj priruènik.

Iako je bio planiran i pisan da služi razvojnim potrebama nevladinih organizacija i organizacija u zajednici, njihovim rukovodiocima i osoblju, kontekst implementacije nauèenog usklaðen je sa duhom i realnošæu šire shvaæenog pojma saradnje.