Brochure Vietnamese.jpgUN-Habitat đang hỗ trợ chính phủ Việt Nam giải quyết những thách thức về nhà ở và phát triển đô thị. Các chương trình và dự án của UN-Habitat tập trung vào đô thị hóa bền vững. Những lĩnh vực hoạt động chính của UN-Habitat Việt Nam bao gồm: 

    -  Đất đai và Nhà ở    -  Quản lý đô thị có sự tham gia    -  Dịch vụ và hạ tầng đô thị thân thiện với môi trường    -  Vận động chính sách, giám sát thực hiện    -  Thiết lập quan hệ đối tác và Phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Thông qua Diễn đàn Đô thị Việt Nam, UN-Habitat hỗ trợ chia sẻ kiến thức, tăng cường thảo luận chính sách có sự tham gia, đặc biệt về tác động của quá trình đô thị hóa nhanh đối với cộng đồng, các thành phố, nền kinh tế và chính sách. Nỗ lực đưa vấn đề đô thị hóa bền vững vào chính sách và khung pháp lý cũng được hỗ trợ bởi khả năng giám sát được tăng cường, cũng như việc các đối tác chiến lược cùng tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách và hoạt động trong lĩnh vực đô thị. Cũng có sẵn trong English.